ਵੀਡੀਓ

Ivermectin ਕੱਚਾ ਮਾਲ

1% ਆਈਵਰਮੇਕਟਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ

80% ਟਿਆਮੁਲਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਮਰੇਟ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕੰਪਨੀ ਵੀਡੀਓ

ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ

ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ

ਪੋਲਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ