ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ

Ivermectin ਕੱਚਾ ਮਾਲ

80% ਟਿਆਮੁਲਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਮਰੇਟ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ

1% ਆਈਵਰਮੇਕਟਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ

ਪੋਲਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ